[1]
พรพิมลเทพว. and ตัวงามพ. 2022. การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จากข้อมูลสิทธิบัตร. Information - อินฟอร์เมชั่น. 29, 1 (Jun. 2022), 113-129.