[1]
สันธิ เ. and ลีนาราช พ. 2022. สมรรถนะการรู้ดิจิทัลสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย *. Information - อินฟอร์เมชั่น. 29, 1 (Jun. 2022), 131-154.