[1]
นาคธนศ. 2021. การจัดการความรู้จักสานตะกร้าหวายลายวิจิตร: กรณีศึกษา หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี. Information - อินฟอร์เมชั่น. 28, 2 (Dec. 2021), 143-160.