[1]
เพชรชื่นสกุลส. and กาญจนพิชิตน. 2023. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC). Information - อินฟอร์เมชั่น. 30, 1 (Jun. 2023), 18-33.