(1)
เหลืองอุบลร.; เทียมแก้ว น. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554. information 2019, 21, 12-18.