(1)
น้อยบัวทิพย์ม.; แสนวาศ.; เหลืองอุบลร.; นามษรป.; เทียมแก้วน.; กลางเคื่อม จ. การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. information 2019, 14, 32-40.