(1)
จันท์เทวนุมาส บ.; ท้วมสุขก. ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. information 2020, 27, 23-39.