(1)
สุขอินป.; ลีนาราชพ. ปัจจัยความสำเร็จในการจัดบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย *. information 2022, 29, 1-17.