(1)
หลิมวิจิตรเ. การจัดการความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. information 2022, 29, 19-46.