(1)
คลังธนบูรณ์ว. การสำรวจการจัดการศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาข้อมูล (Data Curation) ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย *. information 2022, 29, 47-64.