(1)
สุทธิประภาก. แนวทางการออกแบบบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น *. information 2022, 29, 65-78.