(1)
บุญประเสริฐ ค.; วิภาวินน.; วัฒนกุลเจริญ ท.; รพีพิศาล โ. การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *. information 2022, 29, 79-98.