(1)
พรพิมลเทพว.; ตัวงามพ. การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จากข้อมูลสิทธิบัตร. information 2022, 29, 113-129.