(1)
สันธิ เ.; ลีนาราช พ. สมรรถนะการรู้ดิจิทัลสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย *. information 2022, 29, 131-154.