(1)
ห้วยหงษ์ทองส.; เควียเซ่น ก. การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วม ด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. information 2022, 29, 155-173.