(1)
สงเคราะห์ร. การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *. information 2022, 29, 99-112.