เหลืองอุบลร., & เทียมแก้ว น. (2019). ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554. Information - อินฟอร์เมชั่น, 21(1), 12-18. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/145