น้อยบัวทิพย์ม., แสนวาศ., เหลืองอุบลร., นามษรป., เทียมแก้วน., & กลางเคื่อม จ. (2019). การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. Information - อินฟอร์เมชั่น, 14(1), 32-40. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/204