จันท์เทวนุมาส บ., & ท้วมสุขก. (2020). ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. Information - อินฟอร์เมชั่น, 27(2), 23-39. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/461