สายสิงห์จ. (2021). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(1), 131-152. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/499