สุขอินป., & ลีนาราชพ. (2022). ปัจจัยความสำเร็จในการจัดบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย *. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 1-17. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/512