หลิมวิจิตรเ. (2022). การจัดการความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 19-46. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/514