คลังธนบูรณ์ว. (2022). การสำรวจการจัดการศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาข้อมูล (Data curation) ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย *. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 47-64. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/516