สุทธิประภาก. (2022). แนวทางการออกแบบบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น *. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 65-78. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/519