บุญประเสริฐ ค., วิภาวินน., วัฒนกุลเจริญ ท., & รพีพิศาล โ. (2022). การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 79-98. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/528