พรพิมลเทพว., & ตัวงามพ. (2022). การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จากข้อมูลสิทธิบัตร. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 113-129. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/529