สันธิ เ., & ลีนาราช พ. (2022). สมรรถนะการรู้ดิจิทัลสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย *. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 131-154. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/532