นาคธนศ. (2021). การจัดการความรู้จักสานตะกร้าหวายลายวิจิตร: กรณีศึกษา หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี. Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(2), 143-160. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/539