สงเคราะห์ร. (2022). การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *. Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), 99-112. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/544