เพชรชื่นสกุลส., & กาญจนพิชิตน. (2023). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC). Information - อินฟอร์เมชั่น, 30(1), 18-33. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/588