ไชยแสงบ. (2023). การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สำหรับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Information - อินฟอร์เมชั่น, 30(1), 34-48. Retrieved from http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/590