เหลืองอุบลร.; เทียมแก้ว น. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 21, n. 1, p. 12-18, 1 Aug. 2019.