น้อยบัวทิพย์ม.; แสนวาศ.; เหลืองอุบลร.; นามษรป.; เทียมแก้วน.; กลางเคื่อม จ. การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 14, n. 1, p. 32-40, 1 Aug. 2019.