จันท์เทวนุมาส บ.; ท้วมสุขก. ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 27, n. 2, p. 23-39, 24 Dec. 2020.