สายสิงห์จ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 28, n. 1, p. 131-152, 28 Jun. 2021.