สุขอินป.; ลีนาราชพ. ปัจจัยความสำเร็จในการจัดบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย *. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 29, n. 1, p. 1-17, 6 Jun. 2022.