หลิมวิจิตรเ. การจัดการความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 29, n. 1, p. 19-46, 6 Jun. 2022.