คลังธนบูรณ์ว. การสำรวจการจัดการศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาข้อมูล (Data curation) ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย *. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 29, n. 1, p. 47-64, 6 Jun. 2022.