สุทธิประภาก. แนวทางการออกแบบบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น *. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 29, n. 1, p. 65-78, 6 Jun. 2022.