บุญประเสริฐ ค.; วิภาวินน.; วัฒนกุลเจริญ ท.; รพีพิศาล โ. การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 29, n. 1, p. 79-98, 6 Jun. 2022.