พรพิมลเทพว.; ตัวงามพ. การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จากข้อมูลสิทธิบัตร. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 29, n. 1, p. 113-129, 6 Jun. 2022.