สันธิ เ.; ลีนาราช พ. สมรรถนะการรู้ดิจิทัลสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย *. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 29, n. 1, p. 131-154, 6 Jun. 2022.