นาคธนศ. การจัดการความรู้จักสานตะกร้าหวายลายวิจิตร: กรณีศึกษา หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 28, n. 2, p. 143-160, 21 Dec. 2021.