สงเคราะห์ร. การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 29, n. 1, p. 99-112, 6 Jun. 2022.