เพชรชื่นสกุลส.; กาญจนพิชิตน. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC). Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 30, n. 1, p. 18-33, 30 Jun. 2023.