ไชยแสงบ. การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สำหรับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Information - อินฟอร์เมชั่น, v. 30, n. 1, p. 34-48, 30 Jun. 2023.