เหลืองอุบลรุจิรา, and เทียมแก้ว น้ำลิน. 2019. “ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554”. Information - อินฟอร์เมชั่น 21 (1), 12-18. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/145.