น้อยบัวทิพย์มะลิวัลย์, แสนวาศุมรรษตรา, เหลืองอุบลรุจิรา, นามษรประนอม, เทียมแก้วน้ำลิน, and กลางเคื่อม จิตรลดา. 2019. “การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. Information - อินฟอร์เมชั่น 14 (1), 32-40. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/204.