จันท์เทวนุมาส บุษกร, and ท้วมสุขกุลธิดา. 2020. “ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”. Information - อินฟอร์เมชั่น 27 (2), 23-39. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/461.