สายสิงห์จารุกิตติ์. 2021. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต”. Information - อินฟอร์เมชั่น 28 (1), 131-52. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/499.